Immunocore, MAGE-A4’ü hedefleyen ImmTAC® adayı IMC-C103C için yumurtalık kanseri genişleme verilerini sunar


immünokore piçerler yumurtalık kanseri genişlemesi data için ImmTAC® aday IMC-C103C hedefleme BÜYÜCÜ-A4

Faz 1 Deneme kayıtlı tüm gelenler, hastaların büyük çoğunluğunda sıfır veya çok düşük
MAGE-A4 ifadesi

IMC-C103C sahip olmak yönetilebilir bir güvenlik profili ve gösterdi sinyalleri klinik aktivite

bu RECIST yanıt oranı düşüktü içinde incie nüfus ile birlikte sıfır veya çok düşük BÜYÜCÜ-A4 ifade

ctDNA gözlenen düşüşler düşükte bile MAGE-A4 ifadesi

(OXFORDSHIRE, İngiltere & CONSHOHOCKEN, Penn. & ROCKVILLE, Md, 08 Aralık 2022) immünokore Holdings plc (Nasdaq: IMCR), kanser, otoimmün ve bulaşıcı hastalıklar da dahil olmak üzere çok çeşitli hastalıkları tedavi etmek için tasarlanmış yeni bir T hücresi reseptörü (TCR) bispesifik immünoterapi sınıfının geliştirilmesine öncülük eden ticari aşamadaki bir biyoteknoloji şirketi bugün verileri sundu yumurtalık kanseri olan hastalarda MAGE-A4’ü hedefleyen bispesifik bir T hücresi bağlayıcısı olan IMC-C103C için.

ESMO İmmüno-Onkoloji 2022 Kongresi’nde bir posterde sunulan Faz 1 verileri, intravenöz olarak ≥ 90 mcg doz alan, önceden yoğun şekilde tedavi edilmiş yumurtalık kanseri olan 33 hastayı içerir. Buna 16 yeni hasta ve daha önce ESMO Immuno-Oncology 2021 Kongresi’nde bildirilen ve artık daha uzun takip süresi olan 17 hasta dahildir. Tüm hastalarda platin nüksetmiş/dirençli yumurtalık kanseri vardı (%70 PARP inhibitörleri deneyimlendi) ve geriye dönük olarak analiz edilen MAGE-A4 protein ekspresyonundan bağımsız olarak kaydedildi.

33 hastanın %39’u (13/33) immünohistokimya (IHC) ile ölçüldüğü üzere MAGE-A4 negatifti ve 2 hastada bilinmeyen bir H skoru vardı. %55 (18/33) MAGE-A4 pozitif hastaların çoğunluğunda düşük ifade vardı (medyan puan = 300’ün 29’u) ve sadece 2’sinin H puanı > 150 idi.

Güvenlik profili, daha önce bildirilenle ve etki mekanizmasıyla, yani T hücresi aktivasyonuyla tutarlıydı. İlişkili hiçbir AE, tedavinin kesilmesine veya ölüme yol açmadı.

Veri kesintisi sırasında, 32 hasta yanıt için değerlendirilebilirdi, bir hasta daha (H skoru 21) hala tedavideydi ve ilk tümör değerlendirmesi yapılmamıştı. Değerlendirilebilir 17 MAGE-A4 pozitif hastadan biri, 12,7 aylık bir süre ile kalıcı bir Kısmi Yanıt (PR) aldı, Stabil Hastalığı (SD) olan bir hasta, poster veri kesme tarihinden sonra doğrulanmamış bir PR’ye dönüştü ve halen devam ediyor ve 5’inde SD vardı. ctDNA’da ≥ %50 azalma olan 7 hasta ve hatta düşük veya sıfır MAGE-A4 ekspresyonu olan hastalar dahil olmak üzere ctDNA ile değerlendirilebilir hastaların yarısından fazlasında (12/22) gözlendi.

Immunocore Araştırma ve Geliştirme Başkanı David Berman, “Immunocore, tebentafusp’tan, hem yüksek hem de düşük toplam protein ifadesine sahip hastalarda OS yararının ve ctDNA azalmasının gözlemlendiğini, RECIST yanıtlarının ise daha yüksek protein ifadesinde zenginleştiğini öğrendi” dedi. “Çoğu hastada MAGE-A4 ifadesinin hiç olmadığı veya çok düşük olduğu ortaya çıkan IMC-C103C sonuçları, tebentafusp için bildirilen RECIST ve ctDNA azaltma sonuçlarıyla tutarlıdır.”

IMC-C103C, Roche Group’un bir üyesi olan Genentech ile Immunocore’un program maliyetlerini ve kârını eşit olarak paylaştığı ortak geliştirme / ortak tanıtım işbirliğinin bir parçasıdır. Her iki şirket de IMC-C103C programı için sonraki adımları değerlendiriyor.

##

İmmünokor Hakkında
Immunocore, kanser, otoimmün ve bulaşıcı hastalıklar da dahil olmak üzere çok çeşitli hastalıkları tedavi etmek için tasarlanmış ImmTAX – X hastalığına karşı immün mobilize edici monoklonal TCR’ler – adlı yeni bir TCR bispesifik immünoterapi sınıfının geliştirilmesine öncülük eden ticari aşamadaki bir biyoteknoloji şirketidir. Tescilli, esnek, kullanıma hazır ImmTAX platformundan yararlanan Immunocore, onkoloji ve bulaşıcı hastalıklarda beş klinik aşama programı, otoimmün hastalıklarda gelişmiş klinik öncesi programlar ve çok sayıda erken klinik öncesi dahil olmak üzere birçok terapötik alanda derin bir boru hattı geliştiriyor. programlar. Immunocore’un en gelişmiş onkolojik TCR terapötik ürünü olan KIMMTRAK, Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa Birliği, Kanada, Avustralya ve Birleşik Devletler’de rezeke edilemeyen veya metastatik uveal melanomlu (mUM) HLA-A*02:01-pozitif yetişkin hastaların tedavisi için onaylanmıştır. Kingdom, tarihsel olarak diğer immünoterapilere duyarsız olduğu kanıtlanmış bir kanser olan mUM’da randomize bir Faz 3 klinik çalışmasında genel bir sağkalım yararı göstermiştir.

İleriye dönük ifadeler
Bu basın bülteni, 1995 Özel Menkul Kıymetler Dava Reform Yasasının güvenli liman hükümleri anlamında “ileriye dönük beyanlar” içermektedir. “Olabilir”, “yapabilir”, “olacak”, “inanmak”, “beklemek” ” “planlamak”, “öngörmek” ve benzeri ifadeler (ve ayrıca gelecekteki olaylara veya koşullara atıfta bulunan diğer kelimeler veya ifadeler), ileriye dönük ifadeleri tanımlamayı amaçlamaktadır. Bu basın bülteninde yer alan tarihsel gerçeklerin ifadeleri dışındaki tüm ifadeler ileriye dönük ifadelerdir. Bu ifadeler, bunlarla sınırlı olmamak üzere, genel sağkalım yararı dahil olmak üzere ürün adaylarımızın terapötik potansiyeline ve beklenen klinik faydalarına ilişkin ifadeleri içerir; Immunocore’un boru hattının geliştirilmesi ve Immunocore’un mevcut ve planlanan klinik deneylerinin tasarımı, ilerlemesi, zamanlaması, kapsamı ve sonuçlarına ilişkin beklentiler; ve Immunocore’un Genentech ile işbirliğine ilişkin açıklamalar. Herhangi bir ileriye dönük beyan, yönetimin gelecekteki olaylara ilişkin mevcut beklentilerine dayanmaktadır ve gerçek sonuçların bu tür ileriye dönük beyanlarda belirtilen veya ima edilenlerden önemli ölçüde ve olumsuz şekilde farklı olmasına neden olabilecek bir dizi risk ve belirsizliğe tabidir. Şirket’in kontrolü dışında olan.

Bu riskler ve belirsizlikler, kötüleşen makroekonomik koşulların ve devam eden ve gelişen COVID-19 salgınının Immunocore’un işi, stratejisi, klinik deneyleri, finansal durumu ve Immunocore’un devam eden ve planlı yürütme yeteneği dahil olmak üzere beklenen kilometre taşları üzerindeki etkisini içerir, ancak bunlarla sınırlı değildir. klinik denemeler; Tedarik zinciri kesintileri, COVID-19 salgını, Ukrayna’daki savaş veya küresel jeopolitik gerilimin bir sonucu da dahil olmak üzere, Immunocore’un mevcut veya gelecekteki ürün adaylarının klinik tedarikini veya KIMMTRAK’ın veya gelecekteki herhangi bir onaylı ürünün ticari tedarikini elde etme yeteneği; Immunocore’un ürün adayları için düzenleyici onayları alma ve sürdürme becerisi; Immunocore’un ürün adaylarını geliştirme, üretme ve ticarileştirme yeteneği; Immunocore’un ticari bir altyapı kurmaya ve genişletmeye ve KIMMTRAK’ı ve gelecekte onaylanacak herhangi bir ürünü başarılı bir şekilde piyasaya sürmeye, pazarlamaya ve satmaya devam etme konusundaki yeteneği ve planları; Immunocore’un KIMMTRAK için onaylanmış endikasyonları başarıyla genişletme veya gelecekte KIMMTRAK için ek coğrafyalarda pazarlama onayı alma yeteneği; COVID-19 pandemisi, hasta kaydındaki gecikmeler veya başka nedenlerle mevcut veya planlanan herhangi bir klinik araştırmanın gecikmesi; Immunocore’un ürün adaylarının güvenliğini ve etkinliğini başarılı bir şekilde gösterme ve ürün adaylarının onayını zamanında alma yeteneği; pazar fırsatlarına göre rekabet; klinik öncesi çalışmalar veya klinik deneyler sırasında gözlemlenen beklenmeyen güvenlik veya etkinlik verileri; Immunocore’un klinik deneylerinin başlatılmasını, zamanlamasını ve ilerlemesini veya gelecekteki düzenleyici onayını etkileyebilecek düzenleyici kurumların eylemleri; Immunocore’un, artan enflasyon ve faiz oranları gibi kötüleşen makroekonomik koşullar, sermaye piyasalarındaki oynaklık ve ilgili piyasa belirsizliği, COVID-19 salgını, Ukrayna’daki savaş ve küresel jeopolitik gerilim; Immunocore’un KIMTRAK veya geliştirmekte olduğu herhangi bir ürün adayı için fikri mülkiyet koruması elde etme, sürdürme ve uygulama becerisi; beklenenden daha düşük olan klinik araştırma yeri aktivasyonu veya kayıt oranları; ve Immunocore’un mevcut ve gelecekteki işbirliklerinin, ortaklıklarının veya lisanslama düzenlemelerinin başarısı. Bu ve diğer riskler ve belirsizlikler, Immunocore’un 31 Aralık 2021’de sona eren yıl için Form 20-F ile ilgili en son Yıllık Raporu da dahil olmak üzere, Immunocore’un Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na yaptığı başvuruların “Risk Faktörleri” başlıklı bölümünde daha ayrıntılı olarak açıklanmaktadır. 3 Mart 2022’de Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na ve ayrıca Şirketin Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na müteakip dosyalarındaki potansiyel riskler, belirsizlikler ve diğer önemli faktörlere ilişkin tartışmalar. Bu basın bültenindeki tüm bilgiler, yayınlanma tarihi itibariyledir ve Şirket, yasaların gerektirdiği durumlar dışında bu bilgileri güncelleme yükümlülüğünü üstlenmez.

İLETİŞİM:
immünokore
Sébastien Desprez, İletişim Başkanı
T: +44 (0) 7458030732
E: [email protected]
Twitter’da takip edin: @Immunocore

konsilyum Stratejik İletişim (kurumsal ve finansal)
Mary-Jane Elliott/ Chris Welsh/Jessica Hodgson
T: +44 (0)203 709 5700
E: [email protected]

yatırımcı ilişkileri
Clayton Robertson, Yatırımcı İlişkileri Başkanı
T: +1 (215) 384-4781
E: [email protected]

İçerik GlobeNewswire’a aittir. DKODING Media, sağlanan içerikten veya bu içerikle ilgili herhangi bir bağlantıdan sorumlu değildir. DKODING Media, içeriğin doğruluğundan, güncelliğinden veya kalitesinden sorumlu değildir.

Immunocore, MAGE-A4'ü hedefleyen ImmTAC® adayı IMC-C103C için yumurtalık kanseri genişleme verilerini sunar


Kaynak : https://www.dkoding.in/press-release/immunocore-presents-ovarian-cancer-expansion-data-for-immtac-candidate-imc-c103c-targeting-mage-a4/

Yorum yapın

SMM Panel PDF Kitap indir